گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) 112 صفحه + doc

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) در 112 صفحه ورد قابل ویرایش

به صفحه دریافت گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) خوش آمدید.

امیدواریم که گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) همان چیزی باشد که نیاز دارید.

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) در 112 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 112

حجم فایل: 313 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) در 112 صفحه ورد قابل ویرایش

عنوان شماره صفحه

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 15

پیش گفتار 17

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها 18

هدف و دامنه کاربرد 18

مراجع الزامی 18

تعاریف و اصطلاحات 21

نقیصه 21

رفتار چقرمه 21

رفتار شكننده 21

قطر خارجی اسمی ، dn 22

قطر خارجی متوسط 22

حداقل قطر خارجی متوسط 22

ضخامت جداره در هر نقطه ، 22

دو پهنی 22

ضخامت جداره در هر نقطه ، 24

حداقل ضخامت جداره، 23

حداکثر ضخامت جداره، 23

ضخامت متوسط جداره، 23

ضخامت اسمی جداره 23

حداکثر فشار کاری مجاز 23

فشار اسمی، PN 23

حد پایین اطمینان 23

حداقل استحکام موردنیاز MRS 24

ضریب طراحی C 24

نسبت ابعاد استانداردSDR 24

تنش هیدرواستاتیک 25

مواد اولیه 25

ویژگی های مواد اولیه 25

دسته بندی مواد اولیه 25

وضعیت ظاهری 26

ابعاد و رواداری ابعاد لوله 27

رواداری ابعاد 27

طول لوله 27

جدول 28

درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله 33

فشار کاری مجاز در دماهای مختلف 33

آزمون فشارترکیدگی 34

تجدید نظر 34

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه 35

مورد استفاده ویژگی ها

پیش گفتار 35

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه 36

مورد استفاده ویژگی ها

هدف و دامنه کاربرد 36

مراجع الزامی 36

اصطلاحات و تعاریف 38

مواد پلی اتیلنی 38

دوده 38

مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس 39

حد پایین اطمینان در 20 درجه سلسیوس 39

حداقل استحکام مورد نیاز 39

ضریب طراحی 39

تنش طراحی 40

دسته بندی 40

جدول 41

ویژگی های مواد اولیه 42

چگالی 42

نرخ جریان مذاب 43

درصد پراکندگی و توزیع دوده 44

درصد وزنی 44

پراکندگی دوده 44

توزیع دوده 44

مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی 44

پایداری حرارتی 45

پیش گفتار 46

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 47

ابعاد- روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد 47

مراجع الزامی 49

اصطلاحات و تعاریف 47

کلیات 48

تهیه نمونه ها 48

شرایط تثبیت آزمونه 48

اندازه گیری ضخامت دیواره 48

وسیله اندازه گیری 48

روش اندازه گیری 48

محاسبات 48

اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm) 49

وسیله اندازه گیری 49

روش اندازه گیری 49

اندازه گیری دو پهنی 50

وسیله اندازه گیری 50

روش کار 50

اندازه گیری طول لوله 52

وسیله اندازه گیری 50

روش اندازه گیری 50

گزارش نتایج 51

گزارش آزمون 51

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 52

مقدار دوده – روش آزمون

پیش گفتار 52

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 53

مقدار دوده – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد 53

مراجع الزامی 53

وسایل مورد نیاز 54

کوره الکتریکی 54

در پوش 54

ظرف احتراق 54

ترموکوپل آهن – کنستانتین 54

جریان سنج 55

تله 55

لوله خشک کن 55

دسیگاتور 55

چراغ بونسن 55

ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده 55

معرفهای شیمیایی ومواد لازم 55

روش آزمون 56

اندازه گیری مقدار خاکستر 57

محاسبات 58

پیش گفتار 59

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 60

بازگشت حرارتی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد 60

مراجع الزامی 60

اصطلاحات و تعاریف 61

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن 61

وسایل مورد نیاز 62

آزمونه ها 62

آماده سازی 62

روش آزمون 62

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن 62

وسایل مورد نیاز 62

آزمونه ها 63

آماده سازی 63

روش آزمون 63

بیان نتایج 64

گزارش آزمون 64

پیش گفتار 66

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی 67

مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد 67

مراجع الزامی 67

اصطلاحات و تعاریف 68

اساس آزمون 68

شرایط و عوامل مؤثر در آزمون 69

وسایل 70

درپوشهای انتهایی 70

پایه یا آویز 71

مخزن 71

وسیله ایجاد فشار 72

دماسنج 72

زمان سنج 72

ضخامت سنج 73

وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی 73

تهیه آزمونه ها 73

نمونه برداری 73

طول آزاد آزمونه ها(10) 73

تعداد آزمونه ها 74

کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون 74

کالیبراسیون دستگاه 74

محاسبه فشار آزمون 74

آماده سازی آزمونه ها 74

روش کار 75

گزارش آزمون 76

آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون 78

پیش گفتار 78

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی 79

هدف و دامنه کاربرد 79

هدف ازتدوین این استاندارد 79

چگالی وچگالی نسبی 80

چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد 80

مراجع الزامی 80

اصطلاحات و تعاریف 81

چگالی Pt 81

چگالی نسبی 81

جدول 82

تعداد آزمونه 82

آماده سازی آزمونه 82

روش های آزمون 83

روش الف 83

روش ب 86

روش ج 87

روش د 90

گزارش آزمون 96

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی 97

چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

پیش گفتار 97

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی 98

چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد 98

وسایل مورد نیاز 98

بیان نتایج 98

روش كار 98

روش الف 99

روش ب 100

گزارش آزمون 100

پیش گفتار 101

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت 102

در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد 102

مراجع الزامی 102

اصطلاحات و تعاریف 103

اهمیت آزمون 104

وسایل مورد نیاز آزمون 104

قالب 104

دستگاه شیارزن 105

نگهدارنده آزمونه 105

لوله آزمایش 105

حمام با دمای ثابت 105

ورق آلومینیوم 105

چوب پنبه 105

سینی 105

زار انتقال 106

گیره 106

مواد لازم 106

تهیه آزمونه 106

روش آزمون 107

گزارش آزمون 108

جدول 109

منابع 110

آشنایی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون ، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین ، تدوین و نشر استاندارد های ملی (رسمی ) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میگیرد . سعی بر این است که استاندارد های ملی ، شرایط تولیدی ، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل : تولید کنندگان ، مصرف کنندگان ، بازرگانان ، مراکز علمی و تخصصی نهادها و سازمانهای دولتی باشد . پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظر خواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط باآن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی )چاپ و منتشر می شود .

پیش نویس استانداردهایی که توسط موسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح وبررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می گردد . بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((ه)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط موسسه تشکیل می گردد به تصویب رسیده باشد .

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین اللملی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور ، ازآخرین پیشرفتهای علمی ، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین اللملی استفاده می نماید .

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان ، حفظ سلامت و ایمنی فردی عمومی ، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی ، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید . موسسه می تواند به منظورحفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور ، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید .

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و موسسات فعال در زمینه مشاوره ، آموزش، بازرسی ، ممیزی و گواهی کنندگان سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش ، موسسه استاندارد اینگونه سازمانها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تایید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم ، گواهینامه تایید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید . ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این موسسه می باشد .

پیش گفتار :

استاندارد ” پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –ویژگی ها” نخستین بار در سال 1353 تهیه شد . این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سیصد و پنجمین جلسه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ 26/12/82 تصویب شد . اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود ، در تجدید نظر بعدی مورد توجه قرارخواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره ازآخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد.

درتهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- ویژگی ها

1-هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین خصوصیات موردنیاز لوله های ساخته شده از پلی اتیلن(PE) است که برای انتقال آب در زیر یا بر روی سطح زمین و همچنین در داخل یا خارج ساختمانها کاربرد دارد.

این استاندارد برای لوله های فشار اسمی از 2/3 تا 20 بارو قطر خارجی اسمی 16 تا1600 میلی متراست که برای آبرسانی تحت فشار در محدوده دمایی بین صفر تا 70 درجه سلسیوس به کار می رود.

2-مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است.بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، اصلاحیه ها وتجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است که کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها وتجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند.در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1-استاندارد ملی ایران 1-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری ابعاد- روش آزمون

2-2-استاندارد ملی ایران 2-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری مقدار دوده- روش آزمون

2-3-استاندارد ملی ایران3-7175 : سال1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری بازگشت حرارتی- روش آزمون

2-4-استاندارد ملی ایران 4-7175 :سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- ارزیابی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی- روش آزمون

2-5-استاندارد ملی ایران 6-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی- بررسی چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

2-6-استاندارد ملی ایران7-7175 : سال 1383 پلاستیک ها-لوله های پلی اتیلن مورداستفاده در آبرسانی –اندازه گیری نرخ جریان مذاب- روش آزمون

2-7-استاندارد ملی ایران 8-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-پایداری حرارتی- روش آزمون

2-8-استاندارد ملی ایران 7174 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف-ویژگی ها

2-9 ISO 161-1 :1996 Thermoplastics pipes for the converyance of fluids Nominal outside diameters and nominal pressures –Part 1: Metric Series

2-10 ISO 12162 : 1995 Thermoplastics materials for pipes and fitting for pressure applications –Classification and designation –Overall service (design) coefficient

2-11 ASTM D 1599 :1995 .Standard Test Method for Short-Tome Hydraulic Failure Pressure of Plastic Pipe Tubing and Fittings.

2-12ASTM F771: 1995 Secifications for Polyethylene (PE) Thermoplastic High-pressure Irrigation Pipeline Systems

2-13 BS 6437; 1984 Biritish Standard Specification for Polyethylene (type 50)in metric diameters for general purposes.

2-14 BS 6730: 1986 Biritish Standard Specification for Black Polyethylene pipes up to nominal size 63 for above ground use for cold potable water.

2-15BS 6920:1996 Suitablility of non-metallic products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water Part2 : Methods of test Section 2.3 Appearance of water.

10-فشار کاری مجاز در دماهای مختلف

فشار کاری مجاز برای لوله های پلی اتیلنی دردرجه حرارتهای 10 تا70 درجه سلسیوس درجداول 7 تا 16 آورده شده است.

11-آزمون فشار ترکیدگی

این آزمون یک نوع آزمون کنترل کیفی و بازرسی است که به منظور تعیین نوع رفتارلوله های پلی اتیلن انجام می شود

با انجام این آزمون نوع رفتار نمونه هنگامیکه درکوتاه مدت تحت فشار هیدرواستاتیک قرار می گیرد مشخص میشود.

دراین آزمون، آزمونه ها مطابق با بند 2-4 تحت فشار ترکیدگی قرار میگیرند. مدت زمان آزمون برای هر یک ازآزمونه ها بین 60 تا 70 ثانیه و دمای آزمون 2 23 درجه سلسیوس می باشد.

درصورتی نتیجه آزمون قابل قبول است که رفتار لوله از نوع چقرمه (ترجیحا نوک قناری) باشد، با توجه به آنکه نوع رفتارلوله های پلی اتیلن بطور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر با نوعو گونه پلی اتیلن مورد استفاده وعوامل موثر فرآیندی شامل طرح هندسی اجزای فرآیند مانند ماردون، دای،… وهمچنین شرایط فرآیند تولید مانند سرعت تولیددمای مذاب، نحوه و سرعت خنک کاری، سرعت کشش قرار می گیرد، بنابراین نتایج این آزمون می تواند به عنوان یک معیار مهم وارزشمند از جهت کنترل کیفی مواد اولیه، مناسب بودن طراحی و شرایط محیط فرآیند مورد استفاده قرار داد.

پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواد اولیه مورد مصرف- ویژگی ها

استاندارد پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف- ویژگی ها که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در سیصد وچهارمین جلسه کمیته ملی استانداردشیمیایی و پلیمر مورخ 26/12/82 مورد تایید قرار گرفته است اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی وهماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی وجهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران درمواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود درهنگام تجدید نظر درکمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرارخواهد گرفت.بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایرانی بایدهمواره ازآخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود ونیازهای جامعه، درحد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف- ویژگی ها

1- هدف ودامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مشخصات مواد اولیه مورد استفاده درتولید لوله های پلی اتیلنی است دراین استاندارد منظور از پلی اتیلن بدون دوده( بی رنگ) ومنظوراز پلی اتیلن سیاه، پلی اتیلن حاوی دوده( سیاه رنگ) می باشد.

محصولات لوله توید شده از پلی اتیلن باویژگی های ذکر شده دراین استاندارد پس از فرآیند الزاماً دارای خواص و کارایی مشابه نیستند

این استاندارد اطلاعاتی در رابطه با مهندسی، کارآیی و شرایط فرآیند تولید برای محصولاتی با کاربردی خاص ارائه نمی دهد.

2-مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ارجاع داده شده است بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد محسوب میشود در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، اصلاحیه ها وتجددی نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است که کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها وتجدید نظرهای مدارک الزامی زیرا را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون چاپ و/یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
گزارش کاراموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص);کاراموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص);کارورزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص);دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص);شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص);شرکت; لوله گستر; اراک

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *